از همه آنهایی که ضرر دیدند عذرخواهی می‌کنم

رئیس کمیته داوران:

🔹 خودم از داوری‌ها راضی نیستم. بعضی تصمیمات داوران اشتباه نیست و دل هر کسی را به درد می‌آورد؛ از هر کسی که عمدا و سهوا از داوری‌ها متضرر شده عذرخواهی می‌کنم.

🔹 سال ١۴٠١ (فصل گذشته) تعداد ٢۴٠ بازی داشتیم که در ٢٩ تای آن اشتباهات داوری روی نتایج اثرگذار بود.

🔹 در فصل جاری تعداد ٨٠ بازی داشتیم که اشتباهات داوری نتیجه ١١ بازی را جابجا کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید