🔹 بسیاری از معترضان بر «بهبود شرایط کشور» تأکید دارند

🔹 «گفت وگو» در جامعه ای شکل می گیرد که «تکثر» را به رسمیت می شناسد

🔹 «نهادهای نمایندگی» فعال شوند

دیدگاهتان را بنویسید